ce belgesinde kullanılan logo
1728 Sok. No:1- K:2-D4 ceylan apt. Karşıyaka-İZMİR    

T: 0 232 3644903
F: 0 232 3644961

KAYRA WEB SERVİSİ  © 2015 | Web Dizayn

CE - ISO 9001 - İzmir ISO Belgesi - ISO 9001 Belgesi - Asansör CE Belgesi - CE Belgesi - Marka Tescil izmir - LVD Testleri - İzmir patent - Atex Belgesi - TSE ve Hizmet Yeterlilik Belgesi Danışmanlık 
© Copyright 2015 - KAYRA CE Belgesi - Ce Belgesi izmir, CE Belgesi, ISO 9001, ISO Belgesi, izmir iso 9001 belgesi 

izmir iso 9001 belgesi, iso 9001 izmir, izmir ce belgesi , ce belgesi izmir , iso 22000 Belgesi , iso 22000 izmir , iso 14001 belgesi izmir , izmir de so 14001 beglesi, ohsas beglesi izmir , ohsas 18001 izmir, iso 9001 , iso 22000 , iso 14001 ,İzmir  ce belgesi ve patent tescili danışmanlık hizmetleri yapan bir firma kayra
CE Belgesi ;


CE BELGESİ NEDİR ?                                                                                                           CE Belgesi ve Yönetmelikler için tıklayınız
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CE Belgesi Nedir? CE Belgelendirme Yapılacak Ürünler nelerdir? CE Belgesi nasıl alınır?

     CE işaretini genel anlamda ele alacak olursak, bir ürünün Avrupa birliğinde satılabilmesi durumunda eğer ürünün Avrupa birliği direktiflerinin kapsamındaysa CE Markası taşıması yasalar kapsamında bir zorunluluk halidir. Kısacası CE üretmiş olduğunuz ürününüzün kalitesinin kanıtıdır.
CE işareti taşıyan bir ürün tüketici tarafından belli standartlara, kalite ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu bilinmesini sağlamış olur. Kısacası CE işareti taşıyan bir ürünün güvenilir olduğunu gösterir. Avrupa birliği uyum kapsamında ülkemizde bu standartları uygulamakta, ve CE standartları ülkemizde de kanuni düzenlemeler eşliğinde bir zorunluluk olarak belirlenmiştir ve üretim yapan sektörler için gereklidir.

Kısaca CE belgesinin faydaları nelerdir?

    Ürünlerin Avrupa birliği üyesi ve aday olan ülkelerinde pazarlanmasının önünü açar. Bu sebeple sanayicilerin ürünlerini AB’de pazarlayabilmeleri için ürün üzerine bu işareti koymaları mecburidir. .Ürünün teknik mevzuatlara uygun olduğunu simgeler. CE işareti, bir kalite markası ve garanti belgesi olmamakla birlikte kalitenin başladığını gösterir. CE işaretinin olmaması demek; ürünün kalitesiz ve güvenlik normlarının dışında olması demektir. Bu nedenle ürünlerin piyasalarda arz edilmesini engeller. Çünkü ürün kalitesiz ve emniyetsiz olarak kabul edilir. .Sektörel anlamda ciddi üreticiler ile rekabeti sağlar. .CE işareti olması ile Avrupa pazarında ürünün serbest dolaşımı sağlanır. Aksi durumların önüne bu belge ile ilgili yasal gerekçeler önüne geçer. Bu nedenle CE Sertifikası Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerde ‘GİRİŞ KARTI’ niteliğindedir.

CE Sertifikası Zorunlumudur?

“CE Sertifikası alınmış bir ürün = Yasal olarak kalitelidir.”
CE işaretini taşıyan bir ürün olmak Avrupa Birliği tarafından getirilmiş olan Güvenlik ve Kalite zorunluluklarının gerekçelerini yerine getirmiş olmak demektir. Bu nedenle söz konusu kanuni gerekçeler kapsamında AB üyesi ve adayı olan ülkelerde piyasalarında var olmak istiyorsanız ürünlerinizin bu işareti taşıması zorunludur. Bu zorunluluk daha önce belirtildiği üzere KANUNİ bir gerekçe ve gereksinimdir.

CE İŞARETİ (BELGESİ) NASIL ALINIR?

    Ürünlerin CE işaretli (belgesi) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden üretici sorumludur. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur.

Düşük riskli ürünler :

    Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

Yüksek riskli ürünler :

    Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.
CE İşareti gerektiren ürün grupları ile Türkiye’de bu ürün gruplarına ilişkin AB mevzuatının uyumundan sorumlu kuruluşlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sıra
Direktifin Kapsadığı Alan
Uyumundan Sorumlu Kuruluş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Alçak Gerilim Cihazları
Elektromanyetik uyumluluk
Sivil kullanım için patlayıcılar
Otomatik olmayan tartı aletleri
Dondurucular
Basınçlı kaplar
Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
Floresan lambalarda enerji etkinliği
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
Gezi amaçlı tekneler
Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Denizcilik Müsteşarlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Telekomünikasyon Kurumu
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

CE İŞARETİNİN (belgesinin) ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİ?

    Ürün gruplarına ait direktiflerde CE işaretinin ürünlere nasıl yerleştirileceğine dair detaylı bilgiler verilmiştir. Üreticiler bu direktifler doğrultusunda ürününe CE işaretini yerleştirmelidir.

CE İşareti (belgesi):
  • İmalatçısı AB içinde veya dışında bulunsun pazara ilk defa girecek tüm yeni ürünler,
  • Birlik pazarına ithal edilecek kullanılmış ürünler,
  • Birlik pazarına sunulan komple yenilenmiş ürünler için geçerlidir.
Direktifler bazı koşullarda CE işareti (belgesi) taşımaksızın endüstriyel ürünlerin Birlik pazarında serbestçe dolaştırılmasına izin vermektedir.

Bu özel durumlar;
Bazı ürünler, bir uygunluk beyannamesi düzenlenerek Birlik pazarında sunulabilir. Fakat Birlik pazarı üreticinin kendi beyanından ziyade AB içinde garanti veren bir kuruluştan teminat almalarını istemektedirler.

    İnşaat Malzemeleri kararnamesine göre, insan sağlığı ve güvenliğini doğrudan tehdit etmeyen bazı ürünler, sadece bir uygunluk beyannamesi düzenlenerek Birlik pazarına sunulabilir. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar ve tıbbi cihazlar kararnameleri ile klinik ihtiyaçları için veya kişiye özel, siparişe göre üretilmiş tıbbi malzeme ve ekipmanlar, In Vitro Tanı Cihazlar Kararnamesi uyarınca performans değerlendirmesi maksadı ile üretilen ürünlerin Birlik pazarına sunulması bir beyanname ile mümkündür. Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar kararnamesine göre; bir makine-ekipman bileşeni olarak veya bunun koruyucu sistemi olarak işlev gören ürünler ile, Gaz Yakan Aletler kararnamesi uyarınca tesisatlarda kullanılan bağlantı elemanları ve fittingler, birer uygunluk sertifikası ile Birlik pazarına rahatça sürülebilir.
    Otomatik Olmayan Tartı Aletleri kararnamelerine uyarınca, imalatçı adı ile maksimum kapasitesi etiketlenmiş enstrümanlar uygunluk değerlendirme sürecine gerek duymaksızın Birlik pazarına sürülebilir. Basit Basınçlı Kaplar ve Basınçlı Kaplar kararnamelerine göre, mükemmel mühendislik becerileri ile üretilen kaplar ve araçlar için de ayrı bir uygunluk doğrulama süreci aranmamaktadır. Bu tür ürünlerin üretilmesinde üretimi kontrol altında bulunduran bağımsız kurumlar görev aldığı gibi, üretim gerçekleştirenlerde özel eğitim ve beceri kalifikasyonları bulunmalıdır. Ambalajlama ve atıklar, yüksek hızlı ray sistemler, normal hızlı ray sistemleri de bu kapsama girmektedir.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NEDİR?

Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti (belgesi) taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır.Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya
belgelendirme
kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar “onaylanmış kuruluş” (notified body) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.

TÜRKİYE’DEKİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR?

Türkiye'de faaliyette olan 10'un üzerinde onaylanmış kuruluş vardır.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NASIL OLUNUR?

Bir test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun “onaylanmış kuruluş” olabilmesi için tek şart ilgili yönetmeliklerdeki gerekliliklerin yerine getirilmesidir. Onaylanmış kuruluş olmak isteyen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşu ilk olarak 23 ürün grubundan faaliyet göstermek istediği alanlarda teknik yapılanmayı hazırlar.

Bu teknik yapılanmanın esası; 17.1.2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, ilgili ürün grubuna ait yönetmelik ve gene ilgili ürün grubunun bağlı olduğu Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğlerdir.
Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra hazırlanan teknik dosya ile ilgili Bakanlığa başvurulur.
Bakanlık gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, imzalanan protokol gereği başvuruyu Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) yollar. TÜRKAK başvuruyu inceledikten sonra olumlu/olumsuz veya sadece görüş bildiren raporunu Bakanlığa iletir. Bakanlık bu raporu da göz önüne alarak karar verir.
Bakanlık en son onaylanmış kuruluş isimlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (DTM) bildirir. DTM’de AB Komisyonuna iletir.
Onaylanmış kuruluş AB tarafından da onaylandıktan ve AB Resmi Gazetesi’nde ismi yayınlandıktan sonra faaliyete geçebilir.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ

Uygunluk değerlendirmesi, imkan olunan çerçevede en geniş ürün yelpazesi için uygulanabilecek sınırlı sayıda farklı prosedürleri kapsayan modüllere ayrılır.
8 tane temel modül ve bunların 8 tane varyantı bütün bir uygunluk değerlendirme prosedürü oluşturabilmek amacıyla çeşitli şekillerde birbiri ile kombinasyonlar oluşturabilir. Modüller ürünlerin tasarım aşaması ile, üretim aşaması ile veya her ikisi ile ilgilidir.
Genel bir kural olarak, ürünün tasarım ve üretim aşamaları boyunca bir modüle göre uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur.
Her Yeni Yaklaşım Direktifi uygulanabilecek ayrıca gerekli koruma düzeyini sağlayacağı kabul edilen uygunluk değerlendirme prosedürlerinin çeşidini ve muhtevasını belirtir. Direktifler aynı zamanda, şayet birden fazla seçenek sağlanmışsa imalatçının tercih yapmasını belirleyen şartları tayin eder. Ürünün çeşidi ve taşıdığı risklerle ilgili olarak, Modüller, yasa koyucuya ürünün direktifin hükümlerine uygun olduğunu kanıtlamak için üreticiye uygun prosedürler sağlayacak araçlar sağlamaktadır. Makina CE Belgesi için tıklayınız. , Atex Belgesi
A
İç Üretim Kontrolü
İç tasarım ve üretim kontrolünden oluşur. Bu modül bir onaylanmış kuruluş gerektirmez.
B
AT Tip İncelemesi
Tasarım aşamasını kapsar ve üretim aşamasını değerlendiren bir modülle birlikte kullanılmalıdır. AT Tip İncelemesi belgesi bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenir.
C
Tipe Uygunluk
Üretim aşamasını kapsar ve B modülünü takiben kullanılır. Modül B ye göre düzenlenen AT Tip İncelemesi belgesinde tanımlanan tipe uygunluğu sağlar.
D
Üretim Kalite Güvencesi
Üretim aşamasını kapsar ve B modülünü takiben kullanılır. EN ISO 9002 standardı kalite güvencesi temellidir. Üretici tarafından gerçekleştirilen nihai ürün muayenesi ve testler için olan kalite sisteminin kontrolü ve onaylanmasından sorumlu bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenir.
E
Ürün Kalite Güvencesi
Üretim aşamasını kapsar ve B modülünü takiben kullanılır. EN ISO 9003 standardı kalite güvencesi temellidir. Üretici tarafından gerçekleştirilen nihai ürün muayenesi ve testler için olan kalite sisteminin kontrolü ve onaylanmasından sorumlu bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenir.
F
Ürün Doğrulaması
Üretim aşamasını kapsar ve B modülünü takiben kullanılır. Bir onaylanmış kuruluş Modül B ye göre düzenlenen AT Tip İncelemesi belgesinde tanımlanan tipe uygunluğu kontrol eder ve bir uygunluk belgesi düzenler.
G
Birim Doğrulaması
Tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Her ürün bir uygunluk belgesi düzenleyecek olan bir onaylanmış kuruluş tarafından ayrı ayrı incelenir.
H
Tam Kalite Güvencesi
Tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. EN ISO 9001 standardı kalite güvencesi temellidir. Üretici tarafından gerçekleştirilen nihai ürün tasarımı, üretimi, muayenesi ve testler için olan kalite sisteminin kontrolü ve onaylanmasından sorumlu bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenir.
Makina Ce Belgesi Ce Belgesi Almak için bizi arayınız +90 232 363 49 03 / CE Belgelendirme Hizmeti verdiğimiz şehirler ve bölgeler için lütfen tıklayınız
        ISO BELGESİ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        PATENT HİZMETLERİ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


       KURUMSAL
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
        CE BELGESİ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................